Privacybeleid Boutique Maison

https://www.boutiquemaison-shop.nl/

Over ons privacybeleid

Boutique Maison geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Boutique Maison. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/10/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Hotmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hotmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hotmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Dit doe ik zelf

VOORBEELD: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [AANBIEDER]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. [AANBIEDER] is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [AANBIEDER] gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Boutique Maison op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Boutique Maison. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Boutique Maison

Franklinstraat 2b

2691HB 's-Gravenzande

Nederland

T 06 34 07 09 97 

E boutique-maison@hotmail.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Truus Bol

 

 

Privacy- en Cookiebeleid - Boutique Maison In dit Privacy- en Cookiebeleid, hierna te noemen "Privacy beleid" van Boutique Maison, hierna te noemen "Boutique Maison", wordt beschreven hoe Boutique Maison de persoonsgegevens van iedere gebruiker van zijn websites verwerkt.

De persoonsgegevens die door Boutique Maison worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geslacht en optioneel geboortedatum. Boutique Maison gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van de gegevens van een gebruiker voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 1 - Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1. Boutique Maison verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan Boutique Maison heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Boutique Maison, een bestelling bij Boutique Maison te doen, of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Boutique Maison.

2. Boutique Maison gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Boutique Maison heeft verstrekt:

3. als de gebruiker Boutique Maison om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Boutique Maison de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen;

4. als de gebruiker een bestelling doet, gebruikt Boutique Maison de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen;

5. als de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Boutique Maison de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden;

6. daarnaast kan Boutique Maison de persoonsgegevens gebruiken om zijn gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Boutique Maison die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn;

7. als er onverhoopt iets mis is met een product dat Boutique Maison heeft verkocht (product recall), dan kan Boutique Maison naast het plaatsen van persberichten op zijn websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van het welzijn van de gebruiker ook contact met de gebruiker opnemen via de bij Boutique Maison bekende contactgegevens;

8. als de gebruiker via de klantenservice een vraag stelt of een klacht indient, verwerkt Boutique Maison de persoonsgegevens voor het afhandelen van de vraag of de klacht;

9. Boutique Maison biedt haar gebruikers regelmatig de mogelijkheid deel te nemen aan speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In bepaalde gevallen vraagt Boutique Maison de gebruiker om daarvoor een registratieformulier in te vullen. Boutique Maison verwerkt de door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens om de deelname te registreren en/of te bevestigen, om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de gebruiker toe te sturen en om te bepalen of de gebruiker voldoet aan de promotievoorwaarden.

Artikel 2 - Wie is verantwoordelijk voor de gegevens van de gebruiker?

1. Boutique Maison, gevestigd aan de Franklinstraat 2b te ‘s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy beleid. In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Boutique Maison de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving, Autoriteit Persoonsgegevens ("AP") in Den Haag. Hierin is aangegeven welke gegevens Boutique Maison verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties de gegevens worden verstrekt. Zie voor meer informatie het openbare register van het Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Artikel 3 - Minderjarigen

1. In sommige gevallen vraagt Boutique Maison expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Boutique Maison. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Boutique Maison verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen. Als de gebruiker nog geen toestemming heeft, verzoekt Boutique Maison de gebruiker daarom geen gegevens te verstrekken.

Artikel 4 - Wie heeft toegang tot de gegevens van de gebruiker?

1. Boutique Maison zal de persoonsgegevens van gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

2. de doorgifte geschiedt aan een door Boutique Maison voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Boutique Maison een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de derden voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;

3. Boutique Maison op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde instantie.

4.. Boutique Maison zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat de gegevens van de gebruiker zo goed mogelijk beschermd worden. Boutique Maison verstrekt de gegevens van de gebruiker in geen geval aan derden voor commerciële doeleinden.

Artikel 5 - Waar kan de gebruiker terecht met vragen en verzoeken?

1. De gebruiker heeft op elk moment recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien de gebruiker van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over de gegevens die Boutique Maison over hem verzamelt, kan de gebruiker Boutique Maison bereiken door contact op te nemen via het navolgende adres: Boutique Maison Klantenservice Franklinstraat 2b 2691 HB ‘s-Gravenzande

2. De gebruiker kan ook contact opnemen via het contactformulier van de Boutique Maison Klantenservice via www.BoutiqueMaison.nl.

3. Boutique Maison kan alleen inzicht verlenen aan de gebruiker indien hij zich kan identificeren. Daarom vraagt Boutique Maison de gebruiker om een kopie van zijn rijbewijs, identiteitskaart of paspoort mee te sturen.

4. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door de afmeldlink uit de nieuwsbrief te gebruiken. Of door een e-mail te zenden aan info@BoutiqueMaison.nl.

Artikel 6 - Hoe lang bewaart Boutique Maison de gegevens van de gebruiker?

1. Boutique Maison bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 13 maanden na het laatste bezoek van de gebruiker aan de website van Boutique Maison. Op grond van een wettelijke bepaling kan het zijn dat Boutique Maison verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren. In zo’n geval worden persoonsgegevens langer dan 13 maanden bewaard.

Artikel 7 - Hoe beveiligt Boutique Maison de gegevens van de gebruiker?

1. Boutique Maison gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens van de gebruiker om. Boutique Maison heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligt Boutique Maison zijn systemen en applicaties volgens de daarvoor geldende Standard of Good Practice for Information Security (ISF 2011) en de Open Web Application Security Project (OWASP).

Artikel 8 - Maakt Boutique Maison gebruik van cookies?

1. Ja, Boutique Maison gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat Boutique Maison naar de browser van de gebruiker stuurt, zodat Boutique Maison deze automatisch kan herkennen bij een volgend bezoek aan zijn websites. Cookies zijn in staat om gegevens te verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van de websites van Boutique Maison, zoals de pagina’s die de gebruiker bezocht heeft en hoelang de gebruiker op de site is gebleven. Wanneer de gebruiker op de websites van Boutique Maison komt, stuurt het cookie informatie terug aan Boutique Maison. Boutique Maison bewaart een cookie niet langer dan noodzakelijk.

2. Boutique Maison maakt gebruik van sessiecookies, permanente cookies en retargeting cookies:

3. met behulp van een sessiecookie kan Boutique Maison bijvoorbeeld bijhouden welke webpagina’s de gebruiker bezoekt en welke onderdelen de gebruiker aanklikt. Het cookie wordt verwijderd wanneer de gebruiker de webbrowser afsluit.

4. met behulp van een permanente cookie kan de website van Boutique Maison de gebruiker bij een volgend bezoek herkennen.

5. met behulp van een re-targeting cookie kunnen gebruiksgegevens worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Deze worden tot na het einde van de browsersessie opgeslagen en bijvoorbeeld bij een volgend bezoek(en) aan de website van Boutique Maison weer opgeroepen. Deze toestemming kan te allen tijde met geldigheid voor de toekomst worden herroepen door de gebruiker, door de browserinstellingen aan te passen en het aannemen van cookies te weigeren.

6. Boutique Maison plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de websites. Hierdoor kan de gebruiker bijvoorbeeld boodschappen in het winkelwagentje plaatsen en de inhoud van het winkelwagentje bekijken.

7. Indien de gebruiker helemaal geen cookies wil ontvangen, kan hij de instellingen van zijn webbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Het kan dan echter gebeuren dat niet alle onderdelen van de websites nog volledig werken.

Artikel 9 - Google Universal Analytics

1. Boutique Maison.nl maakt gebruik van de Google Universal Analytics code die gegevensverzameling ondersteunt zonder browser-cookies, Dit betekent dat er gegevens kunnen worden verzameld, zelfs als cookies worden gewist of uitgeschakeld. Door deze cookies te accepteren helpt u ons onze dienstverlening te verbeteren op basis van de gegenereerde gegevens. Indien u de cookies niet accepteert, zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet goed werken.

2. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor Priciples en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Via dit proces zijn er afspraken gemaakt over het beschermen van persoonsgegevens. Boutique Maison garandeert dat u niet individueel geïdentificeerd kunt worden aan de hand van de gegevens die naar Google worden ge-upload.

3. Indien u niet door Google Universal Analytics gevolgd wilt worden, kunt u zich afmelden via installatie van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Artikel 10 - Mogelijkheid voor Boutique Maison dit privacy beleid te wijzigen

1. Boutique Maison behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Elke aanpassing zal via www.BoutiqueMaison.nl bekend worden gemaakt. Boutique Maison adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 7-7-2021

Klantenbeoordeling

“We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur.

Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier.

Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.”

 

Kortingscode -  Lente  - is goed voor 5% korting op je bestelling vanaf €30,-  

Woon je in het Westland, dan leveren wij de bestelling gratis bij je thuis af!!

Kies bij het invoeren van de bestelling de kortingscode  - Westland - en de verzendkosten komen automatisch op 0,00 euro te staan.  (Deze code is voor, 's-Gravenzande, Naaldwijk, De Lier, Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Poeldijk, Ter Heijde, Wateringen en Hoek van Holland) Voor iedereen is er een leuke kortingscode, kijk daarvoor in de webshop.

  

© 2019 - 2024 *** Boutique Maison *** | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel